Hajti Fi Grini Lyrics

Hajti Fi Grini Wa Qaidi Hadou Lkhyl Asidi
Ragba taajabni Nta Ghadi Hadu Lkhyl Kwitini
Wila Hamzet Ndarku wana yana yan… Mykoun Bass Yasidi 
Wila Mchit nūlwī wānāīānā...māīkūn bās asīdī
al-rākbẗ tʿǧbnī ūlābās al-ābās kāsī frīdīā sīdī
amīmtī mṣbrnī wāqāīdī māīdūm ḥd īā sīdī
al-ḥāǧbāt iṭlwū aʾāʾāʾāh ūtā ġādī hādū al-ẖīl kwytīnī
al-rākbẗ tʿǧbnī ǧābūk aū ǧābūnī māīkūn bās īā sīdī
srūthm aṣūnū anāīānā...ūmāīkūn bās īā sīdī
al-ḥāǧbāt iṭlwū ūlābās aū lābās kāsī frīd īā sīdī
hāhū hāhū ūhīā ahīā ...lʿādāk lʿādāk ...īāk a ḏātī wylyiyī...
hāhū hāhū īā sīdī adrīs ūhāhū dāk 'ḏhb' al-kwys
hāhū hāhū ...āhīāūhīāāā ūdābā aḥn mūlānā ʿādā al-ẖīl wyā sīdī wāīlyiyi..
ūbābā al-ʿqīl ʿdk al-ǧnāūḥ ẖānūnī klšī bḥsābū
ǧābūk aū ǧābūnī hādū al-ẖīl akwytīnī
al-rākbẗ tʿǧbnī ūtā al-ẖīl drktnī māīkūn bās asīdī
wylā amšīt nūlwī ūnāīānā...māīkūn bās asīdī
amālfẗ bnʿāsū ūlābās aū lābās kāsī frīd asīdī
amīmtī mṣbrnī aqāīdī ʿādū al-ẖīl asīdī
ḥāǧtī fī kwrīnī wāntā ġādī ʿādū al-ẖīl kwytīnī
al-ḥṣbẗ ūlāfẗ ūnāīānā ...māīkūn bās asīdī
al-šhbāt aẖwātāt wānāīānā...māīkūn bās īā sīdī
wylā amšīt nūlwī ūlābās ūlābās lāsī frīd īā sīdī
hāhū hāhwā ahīā ahīā lʿdāk lʿdāk a ḏātī ...āīlī
hāhū īā sīdī adrīs hāhū īā dāk al-kwys....hāhū ahīā ahīā
aūḥīdẗ mšāt fkwʿānẗ ʿādā al-ẖīl ūǧībūhā īāīlī...
ilā māǧītī nḥāsbk bḏnūbī amḥbūbī al-ābās aūlābās aulābās ...rāk tābūhā
aḥti mn ʿūdū kwīdū blǧāmū al-ḥbībẗ ..ūlābās ūlābās ūlābās wā...rāsī al-frīd wāīlī...
aīlā māǧītī nḥāsbk bḏnūbī al-ḥbībẗ ūlābās ūlābās ūlābās awātāwā...rāsī frīd
ḥti mn ʿūdū mqrṣū blǧāmū aš kān sbābī ūlābās ūlābās..wāhīāūhīā..rāsī frīd
wylā māǧītī nḥāsbk bḏnūbī ...wāš kān sbābī ūlābās ūlābās aʾāʾāʾāʾāh wyā rāsī frīd wāīlī aīlī
ūʿūd al-kwādẗ mqrṣū blǧāmū al-ḥbībẗ ūlābās ūlābās aīā wā...rāsī 'ʿwāl' ʿwām
ǧīnī īā ḥmrẗ al-qdām ūtāk al-lh bālūšām al-fīm aḥmr fīh al-dwām ...ālūlīd al-ā ūlīdkm
ūlā mkwltīš ūlīdkm ūhzī ḥīkū ḥti abān ūšāmū
al-ḥbībẗ ʿlāmn ʿārī wyā ʿlāmn ʿārī hḏā ǧāī lāẖr ġādī al-ẖlīfẗ asīdī al-ʿūd lī šrīt ʿlīk nbīʿū
a lālẗ wāškān sbābī hḏā ǧāī lāẖrġādī a lālẗ aškān sbābī ʿli klīmẗ aẖwyt blādī
a lālẗ al-ʿīūn ṣrādẗ ʿīšk lālẗ al-ẖdūd  ūrādẗ
āāh aškān sbābī ʿli klīmẗ aẖwyt blādī ...wā ʿbūš al-ḥmqẗ wāš al-bkā ibrd nārū
wānā ẖlīfẗ sīdī rāh al-ʿskr škw ǧbālẗ fīn māqās al-ūʿd aʿḏb ʿli klīmẗ aẖwyt blādī
hādā ǧāī lāẖr ġādī lālẗ ʿlāmn ʿārī ʿli klīmẗ aẖwyt blādī
ūtā ẖlīfẗ sīdī al-ʿūْd lī šrīt ʿlīk nbīʿū...wyāwyā al-ʿīūn ṣrādẗ ʿīšk abāwālẖdūd  ūrādẗ
a lālẗ aškān sbābī ahīā ūhīā ..wylyiyī....kulāw ū aʿlāmū a al-ẖīl hḏāk anzūlū
sīdī kān ʿndī wāhlī wāhlī sīdī ṣāḥb ʿaūdū wāīlyiyi
antmā al-bnāt al-mūlūʿāt bālġrām hḏāk anzūlū a hz rbāʿẗ ū bqiāīdūr asāʿf fī lāmūr wāīlyiyi
ūhzī al-ḥskẗ ūṭlʿī al-ṣālẗ a zrwālẗ ūlābās aūlābās aūlābās wyā mīlūdẗ hā al-ẖīl ǧāt
ūmālfāk a qāīdyiāk asīdī kāsī frīd
al-rākbẗ tʿǧbnī sīdī aṣbāḥk ẖwyā msāk
al-āhmzt andrkū īāk asīdī kāsī frīd ...ālā amšīt nūlwī ẖwyāāṣbāḥk sīdī msāk
ḥāǧtī fī al-sāqī ah ṣāḥb al-kwys wāntīā ʿāīšẗ ūfāṭnẗ ūrqīẗ hmā bǧūǧ a al-zīn slālẗ
al-ʿdāk al-ʿdāk ḥūzhā tḥūzk ....āḏātī wylyiyiyi
ūlālẗ ūlālẗ ūlālẗ lālẗ al-lh anṣrkm īāūlād sīdī
aūdū aūdī ʿlfẗ mstīẗ dūz fī al-dīẗ
ūlālẗ lālẗ al-lh anṣrkm īā ṣḥāb sīdī
ūrbī mālī bāt lwylẗ mādā aīfādẗ
aīlī aīlī aīlī māl ḥbībī mālū ʿlīā
abā abā ūbā mūl al-ūrdī aḥmd blʿrbī
ūbtī abtī ūrā dٌrǧī kwdāmī nfāǧī ahwālī
lālẗ lālẗ dār brāsū kwʿmā aʿrfnī
anāīānā mūl al-zītī rā ant zhītī
aīlī aīlī aīlī ūbāt lwylẗ ūmādā aīfādẗ
āāwāū..wyn awyn al-lh al-lh bālī bīā al-ẖīl al-ẖīl tʿrkwībẗ al-šāwyẗ
ūkwālīkm sīdī tḥzmū kūnū rǧālẗ
al-ḥbīb a al-ḥbīb al-kīẗ ǧdīdẗ ūbḍāḍ ṣʿīb
al-zīn al-ʿdū blʿdū sʿdāt lī ʿndū
īākī ūlī ʿndū mʿḏbwāīā ʿbād al-lh
ʿndī kīẗ fī al-ǧdīdẗ ū al-ṭrīq bʿīdẗ ẖwyā ʿndī kīẗ al-qṣībẗ al-šmāʿīẗ
al-lh asīādī wāš mnwāli atwāli
al-lh asīdī ašrīt frdīwā ū aġdr bīā
ilā kntī wilā kntī ilā kntī zlālẗ nūḍī sāʿfī al-hwi al-hwi bālqāʿdẗ asīdī dāūhā mālī
abtī wābtī dūrǧī kwdāmī nfāǧī hwālī
ūlālẗ lālẗ ʿlfẗ mstīẗ rā al-qlūb ḥīẗ
ūlālẗ lālẗ māl ḥbībī mālū ʿlīā
aīlī aīlī aīlī dār brāsū kwāʿmẗ aʿrfnī
abā īābā īābā mūl al-ūrdī aḥmd blʿrbī
abtī īābtī ūrāh drǧī kwdāmī īā rbīʿ qlbī
al-ālẗ lālẗ zīd zīādẗ al-ā ant abġītī
rbī īārbī al-lh anṣrkm īāṣḥāb sīdī
aīlī aīlī aīlī ūbāt lwylẗ ūmādā aīfādẗ
al-ālẗ lālẗ lālẗ drǧī kwdāmī nfāǧī hwālī
aʾāʾāāū bālī bīā ūzīd šwyẗ ūrā zīd šwyẗ..āhīātā ūnā al-ẖīl al-ẖīl tʿrkwbẗ al-šāwyẗ
al-lh īā sīdī sīr mābīdīšāī ʿlīk ūʿlmtīnī drāūtk asẖītī bīā
aūšūfū bḍāḍ māʿml līā šrʿīẗ
ūnā ahdāī aʿlīh afūt al-ġābẗ ūnkāfī līh ūnā aūhdāī ʿlīh wyāālḥmqẗ tāʿ mālīh
īāk al-zīn al-ʿdū blʿdū sāʿdāt lī ʿndū ūnā lī ʿndū mʿḏbū īā ʿbād al-lh
wylā kntī al-ā kntī lā kntī zlālẗ nūdī sāʿfī al-hwi al-hwi bālqāʿdẗ
bābā īā sīdī kān ʿndī mši lālẗ lālẗ zīd zīādẗ al-ā ant bġītī
arbī arbī māl ḥbībī bāldmūʿ tī ībkī aīlī īāīlī aīlī dūrǧī kwdāmī īā rbīʿ qlbī
ūbā ūbā ūbā māl dāmī kwāṭʿi klāmī
wābtī īābtī al-lh anṣrkm īā ṣḥāb sīdī
aʾāʾāʾāʾāā bālī bīā ūzīd šwyẗ īārā zīd šwyẗ al-ẖīl al-ẖīl tʿrkwībẗ al-šāwyẗ
al-lh īāsīdī sīr mābīdīšāī ʿlīk (āšhd īā al-ʿālī) ʿlmtīnī drāūtk asẖītī bīā
bābā ḏūqtīnī ḥlāūtk ʿzīzʿlīā
āālā kntī lā kntī zlālẗ ẖṣkī tsāʿfī al-hwi al-hwi bālqāʿdẗ bābā abābā kān ʿndī
arbī arbī māl ḥbībī mālū ʿlīā aīlī aīlī ūzīd zīādẗ ilā ant bġītī
ūlālẗ lālẗ lālẗ lālẗ ʿli mktūbī aūdī abtī al-lh anṣrkm īāṣḥāb sīdī
aū lālẗ lālẗ māl ḥbībtī bāldmūʿ tbkī
āāā bālī bīā (ūzīdī šwyẗ) ūrāh azīd šwyẗ ahīāt al-ẖīl al-ẖīl tʿrkwībẗ al-šāwyẗ
ū al-lh al-ḥbīb kīẗ ǧdīdẗ ū bḍāḍ ṣʿīb ašḥāl aqdk al-hrūb a al-ẖāwy al-blād
kūlīhā kāīnẗ ū al-lh a ḥmdūn lā bْrīwẗ ẖwyā lā tīlīfūn
wāllh īā ḥmdūn bāš mā rād al-lh aīkūn ūṣbt līk dwāk ūrā ktāmẗ ū al-kīf ḥdāk
ūrā dwāk ʿndī rālwyskī sīd al-ʿrbī wāǧdb aǧdb al-brīkwī aʿrīs al-ẖīl
wāǧdb aǧdb kīmā ǧdbū mālīn al-ẖīl
aʾāʾā ilā kntī ilā kntī ilā kntī zlālẗ nūḍī sāʿfī al-hwi al-hwi bzāf ʿlīk
ūmālī a mālī aškāū bīā ahāī wyn awyn wyn awyn
al-ʿdāk al-ʿdāk ḥūzhā tḥūzk īāk aḏātī.....

3.3 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x